สามารถใช้เครื่องซีแผบบนเครื่องบินได้หรือไม่

ในผู้ป่วยที่เดินทางระยะสั้นหรือกลาง อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องซีแผบขณะอยู่บนเครื่องบิน แต่ในผู้ป่วยที่เดินทางในระยะยาวแบบข้ามคืน ถ้าท่านต้องการใช้เครื่องขณะนอนบนเครื่องบิน ควรจะติดต่อกับสายการบินของท่านล่วงหน้าเพื่อกรอกแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องซีแผบขณะอยู่บนเครื่องโดยบางสายการบินก็จะยินยอมให้เสียบปลั๊กไฟของเครื่องบินได้ (ในกรณีที่ท่านเดินทางในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ) แต่ในบางสายการบินก็จะไม่ยินยอมให้ท่านใช้ปลั๊กไฟของเครื่องบิน (ไม่ว่าจะเดินทางในชั้นใด ๆ) เนื่องจากกังวลปัญหาคดีความที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าของเครื่องบิน ดังนั้นผู้ป่วยที่ต้องการใช้เครื่องซีแผบขณะเดินทางบนเครื่องบิน มักแนะนำให้ซื้อแบตตารี หรืออุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับการใช้เครื่องระหว่างการเดินทางเพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องซีแผบ

Visitors: 101,781