ถ้าไม่ได้ตรวจการนอนหลับจะสามารถใช้เครื่องซีแผบ (CPAP) ได้เลยหรือไม่

ไม่แนะนำ เนื่องจากการหยุดหายใจขณะหลับแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น และจากประสาทส่วนกลาง มีเพียงภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเท่านั้นที่จะได้ผลดีมากจากการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ในขณะที่ผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจจากประสาทส่วนกลาง อาจจะไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยเครื่องดังกล่าว และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การยังคงฝืนใช้เครื่องต่อไปทั้งที่ไม่ได้ผลนั้นจะเพิ่มอัตราตายได้ ดังนั้นแพทย์จึงแนะนำให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจการนอนหลับเพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นจริง จึงจะพิจารณาการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง

Visitors: 101,776