มีอาการใดหรือไม่ที่บ่งบอกว่าเรามีภาวะโอเอสเอในระดับรุนแรงมาก

ยังไม่มีอาการใดที่จะสามารถนำมาเป็นสัญญาณเตือนได้ว่าผู้ป่วยมีโรคอยู่ในระดับที่รุนแรงมาก ไม่ว่าจะอาศัยความดังของเสียงกรนหรืออาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน เนื่องจากอาการเหล่านี้จะแตกต่างในผู้ป่วยแต่ละราย บางรายอาจมีอาการง่วงนอนมากโดยที่ตัวโรคเป็นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่บางรายอาจไม่มีอาการใด ๆ ทั้งที่มีโรคอยู่ในระดับรุนแรงมาก ดังนั้นการประเมิณระดับความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่แม่นยำที่สุด คือ การหาดัชนีการหายใจผิดปกติด้วยการตรวจการนอนหลับโดยจะแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ ตามดัชนีการหายใจผิดปกติที่ตรวจพบ ดังนี้

1.ดัชนีการหายใจผิดปกติ 5-15 ครั้งต่อชั่วโมง นับว่า รุนแรงน้อย

2.ดัชนีการหายใจผิดปกติ 15-30 ครั้งต่อชั่วโมง นับว่า รุนแรงปานกลาง

3.ดัชนีการหายใจผิดปกติมากกว่า 30 ครั้งต่อชั่วโมง นับว่า รุนแรงมาก

Visitors: 101,781